تاثبر والدین در امور تحصیلی فرزندان

دسته بندی :دُرسا, رشد تحصیلی ۵ بهمن ۱۴۰۱ coaching-1 145
تاثبر والدین در امور تحصیلی فرزندان

تاثبر والدین در امور تحصیلی فرزندان

از زمانی که کودک چشم به جهان می گشاید ، خانواده و طرز تفکر والدین ، طرز تفکر و رشد کودک را بر اساس معیار ها و اعتقادات خود پی ریزی می کند .

یکی از معیار هایی که بر روی عملکرد کودک تاثیر گذار است ، اهداف تحصیلی و شغلی است که توسط والدین و خانواده تعیین می شود .

خانواده اولین نهادی است که کودک در آن رشد و پرورش می یابد و ویژگی های شخصیتی و اهداف فرد را مشخص می کند .

بنابراین نوع برخورد و برنامه ریزی والدین ، برای دانش آموزان به ویژه دانش آموزان کنکوری ، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که دورنما و اهداف بلند مدت تحصیلی ، ابتدا در محیط خانواده تجلی می باید .

در کنار والدین ، نقش مدرسه و معلمان و سایر عوامل آموزشی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در موفقیت تحصیلی و پیشرفت دانش آموزان تضمین کند .

 

ارتباط والدین با مدرسه

رفت و آمد والدین با کادر آموزشی می‌تواند تأثیر چشمگیری بر انگیزش و وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد. همکاری والدین با اولیای مدرسه می‌تواند به ایجاد رابطه مطلوب خانه و مدرسه کمک کند. بدین ترتیب می‌توان به افزایش شایستگی‌ها و کاهش مشکلات کمک کرد. قابل ذکر است اولیا در ارتباط با مدرسه نباید نگاهی انتقادی و شکایت‌آمیز به عملکرد عوامل مدرسه داشته باشند، بلکه لازم است نگرش «اقدام مشارکتی» را برای رفع کاستی‌ها در خود پرورش دهند.

فراهم کردن محیطی امن

دانش آموزان به ویژه در سنین پایین تر باید از نظر عاطفی و جسمی در خانه احساس امنیت کنند. کاهش اختلافات خانوادگی، کم کردن سر و صدا در هنگام انجام تکالیف، پرهیز از تنبیهات جسمی، توجه عاطفی، عدم مقایسه، نداشتن انتظارات بیش از حد و … در ایجاد امنیت در خانه اهمیت دارد.

 

مشارکت والدین در انجام تکالیف

همکاری والدین در انجام تکالیف تحصیلی می‌تواند به شکل‌گیری رابطه‌ای مطلوب بین والدین و فرزند کمک کند. همچنین فرزند احساس مورد توجه والدین قرارگرفتن و مهم تلقی‌شدن را در خود پرورش می‌دهد. مشارکت والدین در انجام تکالیف (متناسب با سطح تحصیلات اولیا) می‌تواند در آموزش مجدد، تمرین و تحکیم آموخته‌های مدرسه نقش داشته باشد.

 

آرزوی تحصیلی والدین

لازم است اولیا آرزوی تحصیلی بالایی برای فرزندان خود در نظر بگیرند (مثلاً تحصیلات دانشگاهی به جای فقط کسب دیپلم) و فرزندان خود را از این آرزوهای تحصیلی مطلع سازند. همچنین، آن‌ها را تشویق کنند و به آن‌ها اطمینان دهند، در صورت به کارگیری تلاش لازم بدان دست خواهند یافت.

 

استفاده از تشویق کلامی

توصیه می‌شود، اولیا به منظور ترغیب فرزندان خود به فعالیت‌های تحصیلی، از تشویق‌های کلامی همچون تحسین‌کردن  و ارائه بازخورد مثبت در مورد تکالیفی که به خوبی انجام شده‌اند، استفاده کنند.

استفاده نکردن از تشویق‌های مادی و قابل انتظار

یکی از اهداف مهم آموزشی، شکل‌دهی انگیزه درونی برای یادگیری است. دانش‌آموزان دارای انگیزه درونی، به‌صورت خودجوش برنامه‌ریزی‌های تحصیلی خود را اجرا می‌کنند و از یادگیری لذت می‌برند. ارائه پاداش‌های مادی (همچون پول، دوچرخه، تبلت، موتورسیکلت و  مانند این‌ها) و قابل انتظار (اگر معدل 19 بیاوری،  برایت دوچرخه می‌خرم) سبب کاهش انگیزه درونی دانش‌آموزان می‌شود. بدین معنی که فقط تا زمان حضور این وعده‌ها، دانش‌آموز به فعالیت‌های تحصیلی می‌پردازد. در صورتی که هدف، پرورش‌دادن  شاگردی است که از یادگیری لذت ببرد و همواره در طول زندگی به دنبال کسب مهارت‌ها و گسترش آن‌ها باشد.

اولیا در ارتباط با مدرسه نباید نگاهی انتقادی و شکایت‌آمیز به عملکرد عوامل مدرسه داشته باشند، بلکه لازم است نگرش «اقدام مشارکتی» را برای رفع کاستی‌ها در خود پرورش دهند.

 

ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ

ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرداﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﭘﻮﺷﺎك، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺴﮑﻦ، آﻣﻮزش ﮐﻨﺘﺮل و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

از وضعیت تحصیلی فرزندتان در درس‌ها آگاه باشید

لازم است که اولیا بدانند، فرزندشان در چه درسی عملکرد بهتری دارد و چه موضوعی برای او دشوارتر است. اما نکته قابل توجه این است که والدین هرگز نباید به فرزند خود تلقین‌های نادرست ارائه کنند (برای مثال: رضا در ریاضی ضعیف است). این موجب می‌شود که خودپنداره تحصیلی دانش‌آموز بدین شکل صورت گیرد که هر قدر تلاش کند، نمی‌تواند در درس‌های مورد نظر (در مثال ذکر شده، درس ریاضی) به موفقیت برسد. اطلاع اولیا از وضعیت دانش‌آموز در ماده‌های درسی متفاوت باید به منظور برنامه‌ریزی برای کسب شایستگی در درس‌ها صورت گیرد،  نه اینکه  سبب برچسب‌زنی و اشتباهات دیگر شود.

نگرش مثبتی نسبت به مدرسه در او ایجاد نمایید

نقش و تاثیر طرز تفکر والدین در تحصیل فرزندان بیشتر از آنچه که تصورش می کنیم اهمیت دارد. اگر شما به مطالعه علاقه داشته باشید، او نیز علاقه مند خواهد شد. هر چقدر ما برای مدرسه ارزش و احترام قائل شویم، فرزند نیز یاد خواهد گرفت.

 

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪرﺳﻪ، ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ، دوﺳﺘﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ درس ﻓﺮاﻣﯿﮕﯿﺮدو زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ پیشرفت تحصیلی ﺗﺎﺛﯿﺮی ژرف ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯿﮕﺬارد.ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد.

ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ درك، ﺣﻤﺎﯾﺖ، اﻧﮕﯿﺰه، ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺪ.

 

تهیه و تنظیم: آکادمی دُردانش

coaching-1

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
chat
0